Notulen               Openbare vergadering dorpsraad Westbeemster

Notulist               Nicole Langerijs

Datum                  19 februari 2018

Tijd                        20.00 uur

Plaats                   Kerckhaen te Westbeemster

Aanwezig           Kees Vlaanderen (voorzitter)

Nicole Langerijs (penningmeester/ secretaris)

Bets de Ridder

Thijs van Wissing

Frans Ruijter

Afwezig             Wilco Stoffelen

Femke van Baarsen

 

 1. Welkom en agenda van de avond

Alle aanwezigen met in het bijzonder mevrouw Marianne Buis en mevrouw Aagje Zeeman worden welkom geheten door Kees Vlaanderen.

Afwezig: Wethouder Dick Butter en Nico de Lange

 

 1. Verslag

Geen opmerkingen/vragen over de notulen van dd 15 mei 2017.

De vragen naar Dhr. Butter zijn niet allemaal beantwoord, wij nemen deze mee in de volgende actiepunten.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Mededelingen; Wilco Stoffelen is afgetreden als directeur van de Lourdersschool. Wij zullen informeren of er opnieuw iemand vanuit de Lourdesschool de dorpsraad wil betreden.
 • Ingekomen stukken; Brief ontvangen van de gemeente Beemster met de bezuinigingen wat ze gaan doorvoeren. De dorpsraden ontvangen voor 2018 de helft van de subsidie wat ze normaal ontvangen, in 2019 zal dit helemaal worden afgeschaft.

 

 1. Breedband in de Beemster

Spreker Frank van Boven geeft als laatste update dat eind maart de deadline is om alle stukken in te leveren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het binnen- en buitengebied. Aanleg van glasvezel is in het buitengebied heel duur, tot in een enkel geval €43.000 per afnemer. De provincie stelt zich garant voor de aanleg in het buitengebied, waardoor de bank een lening kan en wil verstrekken.  Het binnengebied, de vier kernen, is minder duur, daarvoor wordt gesproken met de gemeente voor een garantstelling om de financiering rond te krijgen. Frank van Boven is voorzichtig positief, het lijkt allemaal te gaan lukken.

Voorwaarde is wel dat 50% van de bewoners/bedrijven deelnemen. (Voor het buitengebied 70%, voor de kernen 35%) De abonnementsprijs voor het buitengebied zal iets hoger worden, maar nog altijd heel redelijk zijn. Er wordt gestreefd naar 100% dekking, dus ook de duurste aansluitingen worden niet uitgesloten.

 

Het is de laatste mogelijkheid om breedband te krijgen en dus is het zaak dat iedereen die dat nog niet gedaan heeft zich aanmeldt bij Breedband Beemster en abonnee wordt! http://breedbandbeemster.net/.

 

Breedband Beemster is een coöperatie en dus van ons allemaal. Veel dank en lof wordt uitgesproken voor de kartrekkers, die er heel veel energie en tijd in hebben gestoken om dit voor elkaar te krijgen!

 

 1. De jongste plannen voor het buurtje in Westbeemster, door Thijs van Wissing

Samen met Jeroen Knijn, Thijs van Wissing, Nico de Lange en Dick Butter is er vorig jaar een openbare vergadering geweest over de veiligheid van het “buurtje”, hieruit zijn punten opgenomen en daarna besproken wat haalbaar is.

De speerpunten zijn:

 • Meer parkeerplaatsen
 • Betere veiligheid voor kinderen
 • Algemene veiligheid en overzicht in het “buurtje”

Op dit moment wordt door een verkeerkundige gewerkt aan de uitwerking van het plan.  Als dat klaar is wordt het opnieuw voorgelegd en zal het college er een besluit over nemen als het binnen budget is, of voorleggen aan de Raad wanneer het bestaande budget wordt overschreden.

Het zogeheten “bruggetje”wat de verbinding maakt tussen het “buurtje” en het Kerckplein is daar ooit neergelegd door bewoners. En dus is de gemeente ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente heeft voorgesteld dat bewoners het onderhoud zelf doen met materiaal dat daarvoor door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. De initiatiefnemers Thijs en Jeroen hebben toegezegd dit op zich te willen nemen.

 1. Vragen aan de wethouder. De heer Butter is vanavond vervangen door mevrouw Zeeman.
 • We hadden graag met de heer Butter gesproken over de stand van zaken m.b.t. de woonvisie, kunt u daar ook een toelichting op geven?

Vorig jaar is tijdens verschillende openbare dorpraad vergaderingen gesproken over de woonvisie van de Beemster. Er is een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan woningen voor verschillende type bewoners: jong en oud, arm en rijk, met steun of zelfstandig. Waar kan worden gebouwd en waar niet. De woonvisie is inmiddels door de Raad aangenomen.

Kees laat weten dat de dorpsraad niet het gevoel heeft gehad serieus naar de plannen te kunnen kijken en er commentaar op te geven. De presentatie tijdens de vorige openbare vergadering was het eerste en enige moment waarop de woonvisie werd gepresenteerd.

 • Zonder in al te politiek vaarwater te komen, kunt u uitleggen waarom subsidie dorpsraden wordt afgeschaft?

De reden dat het wordt afgeschaft is dat het geld van de gemeente Beemster op raakt, er zal bezuinigd moeten worden en daarom wordt er in elke vereniging en dorpsraad gekort en in 2019 zal het helemaal worden afgeschaft. Het is goed om na te denken of de dorpsraden eventuele contributie/ vrijwillige bijdrage kunnen vragen aan bewoners. Het is wel van belang dat de dorpsraad blijft bestaan.

 • Stand van zaken rond de kerk en omstreken

Nic van Baar ligt namens de parochie toe; De parochie is al een aantal jaar bezig om een juiste bestemming te vinden voor de kerk en bijgebouwen/ grond. Hiervoor is Hermon (herinrichting monumenten) mede op verzoek van het Bisdom ingeschakeld. De partijen hebben lang met elkaar onderhandeld. In de kerk wordt een kapel gerealiseerd in het voorste gedeelte van de kerk, dat voor de parochie beschikbaar blijft. Er wordt door Hermon gedacht over woningbouw op de volkstuinen om daarmee de renovatie en herbestemming te kunnen financieren. Op dit moment ligt het voorlopig koopcontract klaar en is het wachten op de handtekening van Hermon. Complicatie is evenwel dat de vertegenwoordiger van Hermon sinds kort niet meer voor Hermon werkt, waardoor er mogelijk vertraging optreedt.

Wel is al afgesproken dat de gemeente de ‘voetbalgronden’ van de Parochie verwerft tbv WBSV, waardoor WBSV betere kansen heeft om via fondswerving de bouw van een nieuwe kantine mede te financieren.

Vragen?

Geen vragen

 

 1. Het monument voor de slachtoffers van het vliegtuig dat op 26 juni 1943 op het land van Scheringa is neergestort. Nic van Baar vertelt over het gedenkteken dat 75 jaar later zal worden onthuld en wat daar nog voor nodig is.

Er wordt eerst een korte film vertoond, die gemaakt is door RTVNH met Dhr. Hein Stevers en Nic van Baar die vertellen over wat er 75 jaar geleden is gebeurd en wat ze op 26 juni zullen gaan doen.

Op 26 juni zal er een gedenkteken worden geplaatst voor de slachtoffers die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Hier zijn ook de nabestaanden voor uitgenodigd en daarvoor is er geld nodig voor hun reis en verblijf. Graag allen een gulle bijdrage voor dit gedenkwaardige initiatief.

Voor meer informatie: http://www.monumentaircrashwestbeemster.nl/

 

 1. Een nieuwe website voor de dorpsraden

Er is sinds het najaar 2017 een nieuwe informatieve website samen met de andere dorpen; Noordbeemster, Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Alle notulen en informatie met betrekking over de Beemster zal hier opstaan en in de toekomst zullen wij dit bijhouden.

Ook zullen wij in de toekomst een pagina op Facebook maken voor een betere bereikbaarheid.

 

 1. Afscheid van voorzitter Marianne Buis, na vele jaren inzet en trouw.

Marianne Buis is in het zonnetje gezet door oud voorzitter Nic van Baar en Kees Vlaanderen. Marianne haar inzet is bijzonder te noemen en we zullen haar missen als voorzitter van de dorpsraad. Als bedank voor haar vele jaren inzet heeft ze een cadeau gekregen van Keramiek Ernsting.

 

 1. Sluiting en rondvraag

Vraag van Marianne Buis aan mevrouw Zeeman; Wanneer de auto laadpaal in de Westbeemster komt. Hier kan mevrouw Zeeman geen antwoord op geven en zal hiernaar informeren.

Vraag vanuit de bewoners aan de dorpsraad; Of de datum van de openbare vergadering eerder vermeld kan worden. Dit zullen wij in de toekomst gaan doen.

 

 

Sluiting is om 22.15 uur, Kees Vlaanderen bedankt iedereen voor hun komst.

 

Actiepunten

Actiepunt Verantwoordelijke Tijdsplanning
Auto laadpaal Westbeemster Mevr. Zeeman, Dhr. Butter z.s.m.
Website voorzien van laatste informatie Nicole Langerijs z.s.m.
Opvolger Wilco Stoffelen Kees Vlaanderen z.s.m.