Notulen openbare vergadering van de dorpsraad Westbeemster
dd. maandag 15 mei 2017 aanvang 20.00uur in de Kerckhaen

Agenda:
1. Opening
Marianne heet iedereen hartelijk welkom.

2. Mededelingen
Onze twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Nicole Langerijs (secretaris/penningmester) en Thijs van Wissing.

3. Ingekomen en Uitgaande stukken
Geen.

4. Notulen vorige openbare vergadering
De vorige openbare is vervangen door en vergadering met het buurtje aangaande de verkeersveiligheid.

5. Evaluatie behandelde zaken vorige vergadering
– De containers zijn verplaatst.
– Nieuw mededelingenbord.
– Bewegwijzering WBSV is aangbracht.

6. Vragen aan wethouder Dhr.D.Butter
– Melden kapotte lantaarnpalen: contact opnemen met Gemeente Purmerend en locatie doorgeven.
– Laadpaal Kerckplein: volgt op korte termijn.
– Brug einde Hobrederweg naar de Eilandspolder: meerderheid van de raad heeft er geen geld voor over.
– Verkeer buurtje: Thijs, Jeroen, Nico en Dick zijn hierover in gesprek geweest. Eea wordt momenteel verwerkt waarna er begin juli een avond voor bewonders wordt ingepland.
– Westbeemster heeft geen prullenbakken: Dick zal dit uitzoeken.

7. Woonvisie ingeleid door Dhr.D.Butter
In september zal de woonvisie Westbeemster door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Annemieke Molenaar is beleidsmedewerkster en verteld hier inhoudelijk het volgende over. De laatste woonvisie dateert van 2008. Voor de nieuwe woonvisie is een bureau in de arm genomen. Er is een analyse gemaakt en een rapport uit voortgekomen wat de basis is. Vanaf heden zal het gesprek met derden, zoals bewoners, makelaars, coöperaties en zorgpartijen, worden aangegaan om de woonvisie vorm te geven. Op basis van enquêtes over Westbeemster wordt er zeer goed gescoord zijn er een drietal thema’s die aandacht krijgen: leefbaarheid, starters en ouderen. Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen, zodat men er na beëindiging van bijvoorbeeld agrarische bedrijfsactiviteiten kan blijven wonen. Splitsing en transformeren van leegstaande gebouwen is ook een optie. Daarnaast zijn senioren- en starterswoningen gewenst, al dan niet in de vorm van een appartement. Dit zal als lintbebouwing gerealiseerd kunnen worden. Er zal geen nieuwe wij, zoals het buurtje, tot stand worden gebracht. Hooguit inbreiding ter plaatse van bestaande bebouwing. Na vaststelling van de woonvisie wordt dit op de woonagenda geplaatst. Er zal ook gekeken worden naar de woningvoorraad in het buitengebied, aangezien het huidige accent op Zuidoostbeemster en Middenbeemster ligt. Particulieren en/of investeerders dienen zelf het initiatief te nemen als zij plannen hebben. Er zijn 3 potentiele locaties binnen de bebouwde kom. Het initiatief ligt echter wel bij de ondernemer. De Gemeente heeft als taak de voorwaarden te scheppen. Dit kan ook in de vorm van grondaankoop op basis van erfpacht door de grondprijs te verlagen en zelf te exploiteren of bouwen binnen de NHG standaard. Van belang is handhaving van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld de Lourdesschool en WBSV. De huurwoningen in Westbeemster worden grotendeels verkocht door de Wooncompagnie. In principe dient de Wooncompagnie te investeren in nieuwe huurwoningen. Hier is dat niet het geval en er zijn door de gemeente ook geen prestatieafspraken over gemaakt.
Tot en met half augustus is het mogelijk voor bewoners punten aan te dragen en in te brengen in welke vorm dan ook. Dit kan bvb rechtstreeks per mail aan Dick Butter op d.butter@beemster.net of Annemieke Molenaar op jm.molenaar@beemster.net

8. Stand van zaken school,WBSV.
LOURDESSCHOOL
– Het leerlingenaantal daalt, maar over het voortbestaan is geen enkele twijfel. Totaal zijn er 100 leerlingen(10 jr geleden idem), waarvan 28 kleuters.
– Er wordt hard gewerkt een eco-school te worden, daarvoor is een VN keurmerk voor duurzaamheid nodig. Er zijn al 24 zonnepanelen geplaatst en alle kinderen krijgen n.a.l.v. de opbrengst van de Fancy Fair een dopper, zodat er geen pakjes drinken meer mee worden genomen.
– De bovenbouw werkt sinds enige tijd met tablets.
– De leefbaarheid is per 2016 verbeterd, want de Bibliotheek maakt onderdeel uit van de school. Deze is ook toegankelijk voor derden.
– De wereldtuin wordt begeleidt door Heleen en Francien. Dit is nog altijd uniek en een groot succes.
WBSV
– 80% van de voetballers komt van de Lourdesschool
– In 2016 is er een clinic verzorgt voor het project Kinderen in Beweging.
– Het is altijd mogelijk om kosteloos en vrijblijvend een proeftraining te volgen.
– Het gaat erg goed met de dames-/heren- en jeugdteams.
– Ivm noodzakelijk nieuw-/verbouwplannen is het bestuur nu vervolgstappen aan het maken en gaat in gesprek met de parochie en gemeente.

9. Breedband beemster
De Coöperatie heeft inmiddels een meerderheid >50%, dus breedband gaat aldaar definitief door.
In de Beemster betreft het een investering van 7,5 miljoen euro. Het enorme prijsverschil met Zeevang is mogelijk te wijten aan het feit dat er nog geen concrete aanbesteding is gedaan en dus gebaseerd is op prognoses. Frank van Boven heeft contact met Zeevang. Verder is het verschil dat Breedband Beemster niet in zee wil met een commerciële partij. De commissie Breedband Beemster houdt zich wekelijks bezig met de stand van zaken en heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk zal lukken. Wanneer is alleen de vraag.

10. Rondvraag
Het is erg stil omtrent Hermon betreffende de herontwikkeling van kerk/Kerckplein/Kerckhaen et cetera. De werkgroep heeft ook geen idee hoe het ervoor stat. Zowel WBSV als Stichting de Kerckhaen gaan hun eigen plan trekken. Nico zal bij Hermon informeren wat de stand van zaken is en dit terugkoppelen naar de Dorpsraad.
Tot slot wordt er afscheid genomen van Adrie Glorie. Vanaf 1999 was zij actief in het Dorpsoverleg, als afgevaardigde van de Zonnebloem. In 2011 werd dit de Dorpsraad. Zij wordt hartelijk bedankt voor alle inzet en ontvangt uit handen van Marianne een bos bloemen.

11. Pauze
12. Spreker Maartje Glorie, Adviesraad sociaal Domein