Stichting Beheer Kerckhaen
Verslag van de participatieavond in de Kerckhaen d.d. 22 januari 2016.

Voor deze avond is Kees Vlaanderen gevraagd, als spreekstalmeester op te treden en de avond aan elkaar te praten.
NdL. krijgt het woord en opent de nieuwjaarstoespraak. (zie bijlage). Het is dit jaar 10 jaar geleden, dat de Kerckhaen is heropend door SBK.
Bart Bakker krijgt het woord en vertelt eerlijk, hoe de zaken gaan. Tevens benadrukt hij, dat wanneer hij kans krijgt in een drukker etablissement te komen, hij dit zal doen. Hij blijft dan nog 1 jaar de zaken in de Kerckhaen runnen.
Han Hefting krijgt het woord en licht de cijfers toe via sheets, die hij op een groot beeldscherm toont. Ziet er erg begrijpelijk uit voor de gemiddelde participant. Door afschrijvingen komen we in de rode cijfers te staan. Financieel hebben we nog steeds een buffer van € 30.000,=, al blijft er weinig over voor extra reparatiewerkzaamheden indien nodig.
Marjan Buis krijgt het woord namens de Dorpsraad Westbeemster.
Deze is in 1999 gestart en is inmiddels een Dorpsraad met 4 dorpsraden na ondertekening van convenant. (N-Beemster, Z.O. Beemster, Midden-Beemster en West-Beemster). Zij hebben diverse projecten voor elkaar gekregen: Stoplichten, buurtbus, speeltuin, vervangen brug Veeteeltlaan, drukknop Hobrederweg/Middenweg voor oversteken.

Dan wordt de pauze aangekondigd.

Na de pauze tonen Cor en Lida Roet zo’n 70 oude foto’s van Westbeemster. Het was een feest van herkenning voor de ouderen.

Na het tonen van de foto’s nam Machiel van der Plas het woord namens Hermon. (Herontwikkeling monumenten). Dit is een zelfstandig bedrijf, die zelf de gebouwen opkoopt.
Hermon is in 2014 benaderd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit Amersfoort (soort miniministerie met 500 personeelsleden), om na te denken over een nieuwe functie van de Joannes de Doperkerk te Westbeemster.
De nieuwe functie van de kerk wordt woongebouw voor zorgbehoefte.
Hermon ziet alle gebouwen als een “ensemble”, en willen een nieuwe dynamiek hebben op deze plek. Zij hebben echter wel de lokale bevolking nodig voor keuze’s die gemaakt gaan worden.
Hermon verwacht tussen nu en 3 maanden het definitieve koopcontract te tekenen met het Bisdom. Het hele project ligt nu al 3?4 jaar stil.
Hierna zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.
Zij gaan voor 3 woonlagen in kerk met multifunctionele ruimte.
Van de 8 punten, die zij moeten volgen, administratief, zijn ze nu op punt 3.
Hermon wil graag kennismakingsgesprek met “buren”. Voetbal, Kerckhaen, Koetshuis, alsook de gemeente erbij. Zodra ze eigenaar zijn, wordt dit in werking gezet.

Openbare dorpsraad vergadering Westbeemster op 23 mei 2016

Kerckhaen Westbeemster

Concept verslag

1. opening.

Voorzitter Marjanne Buis heet aanwezigen hartelijk welkom. De openbare vergadering stond aanvankelijk voor april gepland, maar werd uitgesteld in de hoop dat er op dit moment meer nieuws zou zijn over de voortgang herbestemming kerk en pastorie. Dat nieuws is er niet. Hermon, parochie en bisdom zijn nog met elkaar in overleg.
Sinds de vorige openbare bijeenkomst, die op 22 januari door Dorpsraad en bestuur Kerckhaen gezamenlijk werd belegd, is door Klaas Telgenhof, projectleider Hermon, een enquête ten behoeve van een gebiedsontwikkelingsplan Kerkplein eo., verspreid onder verenigingen en organisatie in Westbeemster.

2. mededelingen.

• aanvraag subsidie dorpsraden 2017 ????
• Jaap Roet (secretaris) zal nader worden geïnformeerd door gemeente over gebruik openbare ruimte.

3. notulen openbare vergadering 9 november 2015.

Notulen zijn goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:

• Jan van Baar: het bord op de Westdijk “Verboden voor vrachtverkeer” staat er nog steeds. Komt terug bij ‘vragen aan de wethouder Butter’.
• Nico de Lange: De brug Hobrederweg – Eilandspolder zal niet meer de ambtelijke route volgen, waarin ook historische wandelpaden door de Eilandspolder waren meegenomen. De brug is een verbinding tussen twee openbare wegen en zal op zijn vroegst begin 2017 worden geplaatst.
• Evaluatie plastic containers is positief. Er komen nieuwe containers, het ‘containerparkje’ op het kerkplein wordt vernieuwd, ook het mededelingenbord.
• Bedrijfsverplaatsing Oudshoorn komt voor het zomerreces in de Raad aan die orde.
• Opbrengst oud papier container. HVC wordt door dorpsraad gebeld om te horen waar opbrengsten terecht komen.
• Niek van Baar: kunnen notulen van openbare vergadering van 22 januari 2016 op site van dorpsraad Westbeemster? Nico de Lange zegt toe het verslag dat door bestuur Kerckhaen werd gemaakt naar Jaap Roet te sturen die ze op de site zal zetten.

4. Vragen aan wethouder Dick Butter.

• In aanvulling op de voetgangersbrug Hobrederweg – Eilandspolder: er is subsidie gevraagd bij de provincie.
• Over het weren van vrachtverkeer op de Jisperweg. Dertig kilometer kan niet worden gehandhaafd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om fysiek beter te benadrukken dat sprake is van een 30km gebied. Richard de Wit vraagt zich af of voldoende rekening wordt gehouden met landbouwverkeer bij wegaanpassingen. Butter bevestigt dat hiermee rekening wordt gehouden.
• Een onderbord ‘Met uitzondering van bestemmingsverkeer’ op de Westdijk is een zaak van het Hoogheemraadschap. Wethouder Butter heeft gesproken met bewoner Wormerweg ivm verkeerssnelheid. Na overleg met de Burgemeester: de politie gaat handhaven.
• Jan van Baar suggereert om het bord ‘Verboden voor vrachtverkeer’ Wormerweg/Westdijk weg te halen. Laat vrachtverkeer rijden over Westdijk. De CONO wil geen drempels, want zorgt voor te veel onderhoud van vrachtauto’s.
• Nico de Lange moedigt de wethouder aan om te overleggen met de provincie over nieuwe ontsluiting voor Cono.
• Er is gepleit om de snelheid op de N243 van 80 naar 60 km terug te brengen. De provincie gaat hier niet in mee vanwege verkeersdruk. De N243 krijgt 7 rotondes, ook bij de Westdijk. Bij de afslag Jisperweg blijven de stoplichten. Verder zullen er uitvoegstroken naar bewoners blijven. In 2018/2019 wordt gestart met de herinrichting van de N243.
• Over het mededelingenbord: beleid is in ontwikkeling in het kader van recreatie en toerisme.
• Duurzaamheid. Er komen laadpalen voor elektrische auto’s in Zuidoost-, Midden- en Westbeemster.Opzet is om ook een laadpaal in Westbeemstert te realiseren Eén openbare plaats op het kerkplein. Graag suggestie/reactie van de Dorpsraad,of er voldoende draagvlak voor is.

5. berichten uit het dorp.

• De Lourdesschool gaat samenwerken met de bibliotheek en krijgt een uitgiftepunt in Westbeemster. Ook zal op de computer gezocht kunnen worden in de Bibliotheek.
• Met WBSV gaat het goed. Behalve de dames zijn ook drie jeugdteams kampioen geworden: B1, D1 en E1. De dames promoveren naar de 3de klasse, voor het eerst in de A categorie! WBSV heeft nieuwbouwplannen voor kantine aan leden gepresenteerd. Sander Timmer is hoofd aannemer. 3 November bestaat WBSV 85 jaar.
Er worden op 23 en 24 Augustus clubvoetbaldagen gehouden
• De Johanneshof – Wereldtuin. Heleen Lautenschutz vertelt over de Wereldtuin, waar elke dinsdag en donderdag vrouwen uit de Beemster en vrouwen die opgroeiden in andere landen en culturen samen tuinieren, koken en eten. De Wereldtuin organiseert deze ontmoetingsprojecten in samenwerking met ondermeer de gemeenten Beemster en Purmerend. De projecten zijn zeer succesvol in het bemoedigen van vrouwen om hun weg te vinden in Nederland. De Johanneshof herbergt ook de Schooltuin waar kinderen van de Lourdesschool hun eigen tuin bijhouden en ook in contact komen met de vrouwen van de Wereldtuin. Op de donderdagen is sinds kort Het Aanschuifrestaurant geopend voor de lunch. Alle Beemsterlingen zijn van harte uitgenodigd om voor een klein bedrag de lunch te komen nuttigen en van nabij mee te maken wat in de tuin gebeurt.

6. breedband

In het buitengebied moet alles worden geboord en dat zorgt voor hoge kosten. Desondanks streeft de gemeente naar 100% dekking. Provincie, gemeente en Waterschap stellen zich garant voor de ‘degeneratiekosten’. Het streven is om eind 2017 te beginnen met de aanleg.

7. rondvraag

• Een bewoonster Astrid Vervelde wijst erop dat de lantaarnpalen niet genummerd zijn. Dat maakt het moeilijker om door te geven wanneer een lantaarnpaal defect is.
• B. Kniese vraagt waarom rond de Oosthuizerweg geen 30 km beperking is, terwijl dat in Noord Beemster bij het benzinestation wel het geval is. Wethouder Butter legt uit dat dit niet tot de competentie van de gemeente behoort maar van het Hoogheemraadschap.
• Heleen Lautenschutz: is een bewegwijzering op Jisperweg/Kerkplein voor de Wereldtuin mogelijk? Wethouder Butter neemt het mee,gemeente gaat bewegwijzering aanpassen.
• Jan van Baar: Kan de agenda voor de openbare vergadering ook op de site? Suggesties wordt overgenomen door dorpsraad.
• Bart: Is het ook mogelijk om de groenstrook naast het huis die nu al onderhouden wordt ook te kopen? Nico de Lange: De gemeente is heel terughoudend met het verkopen van ‘snippergroen’ om te voorkomen dat bij wisseling van eigenaar het groen plotseling niet goed meer wordt onderhouden.

8. De voorzitter sluit de vergadering.

Na de vergadering vertelt de heer Kooijman over het boek ‘Het vliegtuig dat in de nacht verdween’, dat hij schreef over de Lancaster die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westbeemster neerstortte waarbij de 8 koppige bemanning omkwam. De heer Kooijman pleit voor een monument voor deze Engelse bevrijders in Westbeemster.