Openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster
9-11-2015
Kerckhaen Westbeemster
20:00 uur

Voorzitter: Marianne Buis
Notulist: Jaap Roet

Opening:
Voorzitter Mariannne Buis heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen:
Informatie over de dorpsraden is te vinden op de vernieuwde website www.beemsterdorpsraden.nl
Personen die wat willen weten of mededelen kunnen dat doen door te mailen naar: dorpsraadwestbeemster@gmail.com
Nico de Lange deelt mee dat stichting Hermon, die evt. de kerk gaat kopen de laatste tijd weinig heeft te melden. Er zijn gesprekken gaande met alle betrokken partijen. Het is de bedoeling dat begin januari 2016 een openbare presentatie wordt gegeven over de vorderingen. Iedereen kan dan zijn eigen mening kenbaar maken.

Notulen openbare vergadering 15-4-2015:
Notulen zijn goedgekeurd.

In- en uitgaande stukken:
Geen.

Brug Hobrederweg/Eilandspolder:
Alle subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De gemeente gaat er geen bijdrage aan leveren. Naar verwachting kan de brug in 2016 gerealiseerd worden.
Uit de zaal kwamen diverse bezwaren tegen de brug zoals verkeersoverlast op de Westdijk van parkerende voertuigen waardoor het lokale agrarische verkeer gehinderd wordt.
Men is bang dat er honden gaan los lopen waardoor er ziekte onder het vee kan komen. Men is ook van mening dat de Eilandspolder een rustgebied is en dat een brug te veel onrust gaat geven.
Een persoon zegt dat de dorpsraad het bij de Beemsterpolder moet houden en zich niet moet bemoeien met Natura 2000 gebied.

Vragen aan wethouder de hr. Butter:

Zijn duurzaamheidsvoorzieningen t.b.v. basisschool en WBSV mogelijk?
De gemeente is al in gesprek met het schoolbestuur en WBSV. Voor WBSV gaat het in eerste instantie om zonnepanelen en/of led- verlichting.

Wat zegt het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) over het verhogen van de snelheid van agrarisch verkeer in de toekomst?
De maximum snelheid word buiten de bebouwde kom op 80 km/u wegen 40 km/h
60 km/u wegen 40 km/h

De maximum snelheid word binnen de bebouwde kom op 70 km/u wegen 40 km/h
50 km/u wegen 25 km/h
30 km/u wegen 25 km/h

Wat is er geregeld in het APV v.w.b. het plaatsen van sandwichborden om lantaarnpalen.
Voor het plaatsen van sandwichborden is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt alleen verleend voor sandwichborden die geplaatst worden om lantaarnpalen die voorzien zijn van een (groene) sticker. Op andere lantaarnpalen wordt er gehandhaafd.
Is het mogelijk dat de plastic container kan worden verplaatst?
Voor het einde van dit jaar vindt er een evaluatie inzake inzameling plastic binnen de gemeente plaats. Naar aanleiding daarvan dient de gemeenteraad een definitief besluit over het inzamelen van plastic te nemen. In dat verband kan een eventuele verplaatsing van de betreffende container in Westbeemster worden overwogen. Hierover zal nog in de richting van de inwoners worden gecommuniceerd.
Kan er een nieuw mededelingen bord worden geplaatst?
Allereerst nagaan wie de eigenaar van het bestaande mededelingenbord is. Het plaatsen van een nieuw mededelingenbord kan op fifty-fifty basis door Dorpsraad en gemeente geschieden. De gemeente trekt het eigendomssituatie na en treedt in overleg met de Dorpsraad.
Breedband Beemster.
28 Oktober is er een informatieavond in de Westbeemster gehouden. Vragen die toen zijn gesteld staan op de website van breedband Beemster. De dorpsraad roept iedereen op om het contract te tekenen wat aangeboden word, het is in het belang van iedere beemsterling.

Rondvraag:
De plastic container kon laatst niet geledigd worden omdat het plastic niet in plastic zakken zat waar door de container verstopt raakte. Het verzoek is alleen huishoudelijk plastic in plastic afvalzakken te storten.

Er staat al tijden een auto langs de Hobrederweg. Hij mag niet weggesleept worden omdat hij langs de openbare weg staat. De wegbeheerder heeft de wagen wel goed gemarkeerd. Het is belangrijk als iets dergelijks waar genomen wordt dit aan de politie door te geven. De politie vind dat zij te kort meldingen krijgen van dergelijke zaken zodat zij niet kunnen optreden. De politie verzoekt dan ook zoveel mogelijk te melden en niet te denken dat doet een ander wel.

Een bewoner van de Westdijk vraagt of het bord “verboden voor vrachtverkeer” die op de Westdijk staat weggehaald kan worden, of dat er een onderbord komt “geld niet voor bestemmingsverkeer”. Het komt regelmatig voor dat hij gebeld wordt omdat hij niet bereikbaar is over de weg voor vrachtverkeer. De dorpsraad gaat in overleg met het hoogheemraadschap.

Een bewoonster aan de zuidkant van de kerk op de Jisperweg hoort de alarmsirene niet of slecht bij zuidenwind. Er is indertijd een besluit genomen om het geluid te dimmen i.v.m. geluidsoverlast. Het criterium is dat als je buiten de sirene goed moet kunnen horen.

De bedrijfsverplaatsing van Oudshoorn gaat voorlopig niet plaatsvinden. Ze zijn al zeven jaar hier over in gesprek.

De subsidie regeling voor het verwijderen van asbest is met een jaar verlengd.

Het is onduidelijk waar de opbrengst van de oudpapier container op het kerkplein heen gaat. De dorpsraad gaat het informeren bij de gemeente.

***
Pauze.
***

Presentatie Wonen Plus:
Gespreksleidster van Wonen Plus was Jenny Tromp. Ze vertelde wat Wonen Plus inhoudt. Het is de bedoeling dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van vrijwilligers, Wonen Plus begeleidt het.
Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kan men iedere donderdag van 9:00 tot 12:00 uur terecht in wijksteunpunt Middelwijck. Bellen kan ook 0299-748032. Meer info op www.rswp.nl. Men kan ook lid worden á € 5,- per maand.
Door vrijwilligers kunnen er allerlei klusjes aan huis gedaan worden of ze komen gewoon voor een sociaal praatje, boodschappen doen of wandelen.
Wonen Plus vraagt aan iedereen om zich te melden als vrijwilliger.