Notulen               Openbare vergadering dorpsraad Westbeemster

Notulist               Nicole Langerijs

Datum                  19 februari 2018

Tijd                        20.00 uur

Plaats                   Kerckhaen te Westbeemster

Aanwezig           Kees Vlaanderen (voorzitter)

Nicole Langerijs (penningmeester/ secretaris)

Bets de Ridder

Thijs van Wissing

Frans Ruijter

Afwezig             Wilco Stoffelen

Femke van Baarsen

 

 1. Welkom en agenda van de avond

Alle aanwezigen met in het bijzonder mevrouw Marianne Buis en mevrouw Aagje Zeeman worden welkom geheten door Kees Vlaanderen.

Afwezig: Wethouder Dick Butter en Nico de Lange

 

 1. Verslag

Geen opmerkingen/vragen over de notulen van dd 15 mei 2017.

De vragen naar Dhr. Butter zijn niet allemaal beantwoord, wij nemen deze mee in de volgende actiepunten.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Mededelingen; Wilco Stoffelen is afgetreden als directeur van de Lourdersschool. Wij zullen informeren of er opnieuw iemand vanuit de Lourdesschool de dorpsraad wil betreden.
 • Ingekomen stukken; Brief ontvangen van de gemeente Beemster met de bezuinigingen wat ze gaan doorvoeren. De dorpsraden ontvangen voor 2018 de helft van de subsidie wat ze normaal ontvangen, in 2019 zal dit helemaal worden afgeschaft.

 

 1. Breedband in de Beemster

Spreker Frank van Boven geeft als laatste update dat eind maart de deadline is om alle stukken in te leveren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het binnen- en buitengebied. Aanleg van glasvezel is in het buitengebied heel duur, tot in een enkel geval €43.000 per afnemer. De provincie stelt zich garant voor de aanleg in het buitengebied, waardoor de bank een lening kan en wil verstrekken.  Het binnengebied, de vier kernen, is minder duur, daarvoor wordt gesproken met de gemeente voor een garantstelling om de financiering rond te krijgen. Frank van Boven is voorzichtig positief, het lijkt allemaal te gaan lukken.

Voorwaarde is wel dat 50% van de bewoners/bedrijven deelnemen. (Voor het buitengebied 70%, voor de kernen 35%) De abonnementsprijs voor het buitengebied zal iets hoger worden, maar nog altijd heel redelijk zijn. Er wordt gestreefd naar 100% dekking, dus ook de duurste aansluitingen worden niet uitgesloten.

 

Het is de laatste mogelijkheid om breedband te krijgen en dus is het zaak dat iedereen die dat nog niet gedaan heeft zich aanmeldt bij Breedband Beemster en abonnee wordt! http://breedbandbeemster.net/.

 

Breedband Beemster is een coöperatie en dus van ons allemaal. Veel dank en lof wordt uitgesproken voor de kartrekkers, die er heel veel energie en tijd in hebben gestoken om dit voor elkaar te krijgen!

 

 1. De jongste plannen voor het buurtje in Westbeemster, door Thijs van Wissing

Samen met Jeroen Knijn, Thijs van Wissing, Nico de Lange en Dick Butter is er vorig jaar een openbare vergadering geweest over de veiligheid van het “buurtje”, hieruit zijn punten opgenomen en daarna besproken wat haalbaar is.

De speerpunten zijn:

 • Meer parkeerplaatsen
 • Betere veiligheid voor kinderen
 • Algemene veiligheid en overzicht in het “buurtje”

Op dit moment wordt door een verkeerkundige gewerkt aan de uitwerking van het plan.  Als dat klaar is wordt het opnieuw voorgelegd en zal het college er een besluit over nemen als het binnen budget is, of voorleggen aan de Raad wanneer het bestaande budget wordt overschreden.

Het zogeheten “bruggetje”wat de verbinding maakt tussen het “buurtje” en het Kerckplein is daar ooit neergelegd door bewoners. En dus is de gemeente ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente heeft voorgesteld dat bewoners het onderhoud zelf doen met materiaal dat daarvoor door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. De initiatiefnemers Thijs en Jeroen hebben toegezegd dit op zich te willen nemen.

 1. Vragen aan de wethouder. De heer Butter is vanavond vervangen door mevrouw Zeeman.
 • We hadden graag met de heer Butter gesproken over de stand van zaken m.b.t. de woonvisie, kunt u daar ook een toelichting op geven?

Vorig jaar is tijdens verschillende openbare dorpraad vergaderingen gesproken over de woonvisie van de Beemster. Er is een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan woningen voor verschillende type bewoners: jong en oud, arm en rijk, met steun of zelfstandig. Waar kan worden gebouwd en waar niet. De woonvisie is inmiddels door de Raad aangenomen.

Kees laat weten dat de dorpsraad niet het gevoel heeft gehad serieus naar de plannen te kunnen kijken en er commentaar op te geven. De presentatie tijdens de vorige openbare vergadering was het eerste en enige moment waarop de woonvisie werd gepresenteerd.

 • Zonder in al te politiek vaarwater te komen, kunt u uitleggen waarom subsidie dorpsraden wordt afgeschaft?

De reden dat het wordt afgeschaft is dat het geld van de gemeente Beemster op raakt, er zal bezuinigd moeten worden en daarom wordt er in elke vereniging en dorpsraad gekort en in 2019 zal het helemaal worden afgeschaft. Het is goed om na te denken of de dorpsraden eventuele contributie/ vrijwillige bijdrage kunnen vragen aan bewoners. Het is wel van belang dat de dorpsraad blijft bestaan.

 • Stand van zaken rond de kerk en omstreken

Nic van Baar ligt namens de parochie toe; De parochie is al een aantal jaar bezig om een juiste bestemming te vinden voor de kerk en bijgebouwen/ grond. Hiervoor is Hermon (herinrichting monumenten) mede op verzoek van het Bisdom ingeschakeld. De partijen hebben lang met elkaar onderhandeld. In de kerk wordt een kapel gerealiseerd in het voorste gedeelte van de kerk, dat voor de parochie beschikbaar blijft. Er wordt door Hermon gedacht over woningbouw op de volkstuinen om daarmee de renovatie en herbestemming te kunnen financieren. Op dit moment ligt het voorlopig koopcontract klaar en is het wachten op de handtekening van Hermon. Complicatie is evenwel dat de vertegenwoordiger van Hermon sinds kort niet meer voor Hermon werkt, waardoor er mogelijk vertraging optreedt.

Wel is al afgesproken dat de gemeente de ‘voetbalgronden’ van de Parochie verwerft tbv WBSV, waardoor WBSV betere kansen heeft om via fondswerving de bouw van een nieuwe kantine mede te financieren.

Vragen?

Geen vragen

 

 1. Het monument voor de slachtoffers van het vliegtuig dat op 26 juni 1943 op het land van Scheringa is neergestort. Nic van Baar vertelt over het gedenkteken dat 75 jaar later zal worden onthuld en wat daar nog voor nodig is.

Er wordt eerst een korte film vertoond, die gemaakt is door RTVNH met Dhr. Hein Stevers en Nic van Baar die vertellen over wat er 75 jaar geleden is gebeurd en wat ze op 26 juni zullen gaan doen.

Op 26 juni zal er een gedenkteken worden geplaatst voor de slachtoffers die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Hier zijn ook de nabestaanden voor uitgenodigd en daarvoor is er geld nodig voor hun reis en verblijf. Graag allen een gulle bijdrage voor dit gedenkwaardige initiatief.

Voor meer informatie: http://www.monumentaircrashwestbeemster.nl/

 

 1. Een nieuwe website voor de dorpsraden

Er is sinds het najaar 2017 een nieuwe informatieve website samen met de andere dorpen; Noordbeemster, Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Alle notulen en informatie met betrekking over de Beemster zal hier opstaan en in de toekomst zullen wij dit bijhouden.

Ook zullen wij in de toekomst een pagina op Facebook maken voor een betere bereikbaarheid.

 

 1. Afscheid van voorzitter Marianne Buis, na vele jaren inzet en trouw.

Marianne Buis is in het zonnetje gezet door oud voorzitter Nic van Baar en Kees Vlaanderen. Marianne haar inzet is bijzonder te noemen en we zullen haar missen als voorzitter van de dorpsraad. Als bedank voor haar vele jaren inzet heeft ze een cadeau gekregen van Keramiek Ernsting.

 

 1. Sluiting en rondvraag

Vraag van Marianne Buis aan mevrouw Zeeman; Wanneer de auto laadpaal in de Westbeemster komt. Hier kan mevrouw Zeeman geen antwoord op geven en zal hiernaar informeren.

Vraag vanuit de bewoners aan de dorpsraad; Of de datum van de openbare vergadering eerder vermeld kan worden. Dit zullen wij in de toekomst gaan doen.

 

 

Sluiting is om 22.15 uur, Kees Vlaanderen bedankt iedereen voor hun komst.

 

Actiepunten

Actiepunt Verantwoordelijke Tijdsplanning
Auto laadpaal Westbeemster Mevr. Zeeman, Dhr. Butter z.s.m.
Website voorzien van laatste informatie Nicole Langerijs z.s.m.
Opvolger Wilco Stoffelen Kees Vlaanderen z.s.m.

Notulen openbare vergadering van de dorpsraad Westbeemster
dd. maandag 15 mei 2017 aanvang 20.00uur in de Kerckhaen

Agenda:
1. Opening
Marianne heet iedereen hartelijk welkom.

2. Mededelingen
Onze twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Nicole Langerijs (secretaris/penningmester) en Thijs van Wissing.

3. Ingekomen en Uitgaande stukken
Geen.

4. Notulen vorige openbare vergadering
De vorige openbare is vervangen door en vergadering met het buurtje aangaande de verkeersveiligheid.

5. Evaluatie behandelde zaken vorige vergadering
– De containers zijn verplaatst.
– Nieuw mededelingenbord.
– Bewegwijzering WBSV is aangbracht.

6. Vragen aan wethouder Dhr.D.Butter
– Melden kapotte lantaarnpalen: contact opnemen met Gemeente Purmerend en locatie doorgeven.
– Laadpaal Kerckplein: volgt op korte termijn.
– Brug einde Hobrederweg naar de Eilandspolder: meerderheid van de raad heeft er geen geld voor over.
– Verkeer buurtje: Thijs, Jeroen, Nico en Dick zijn hierover in gesprek geweest. Eea wordt momenteel verwerkt waarna er begin juli een avond voor bewonders wordt ingepland.
– Westbeemster heeft geen prullenbakken: Dick zal dit uitzoeken.

7. Woonvisie ingeleid door Dhr.D.Butter
In september zal de woonvisie Westbeemster door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Annemieke Molenaar is beleidsmedewerkster en verteld hier inhoudelijk het volgende over. De laatste woonvisie dateert van 2008. Voor de nieuwe woonvisie is een bureau in de arm genomen. Er is een analyse gemaakt en een rapport uit voortgekomen wat de basis is. Vanaf heden zal het gesprek met derden, zoals bewoners, makelaars, coöperaties en zorgpartijen, worden aangegaan om de woonvisie vorm te geven. Op basis van enquêtes over Westbeemster wordt er zeer goed gescoord zijn er een drietal thema’s die aandacht krijgen: leefbaarheid, starters en ouderen. Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen, zodat men er na beëindiging van bijvoorbeeld agrarische bedrijfsactiviteiten kan blijven wonen. Splitsing en transformeren van leegstaande gebouwen is ook een optie. Daarnaast zijn senioren- en starterswoningen gewenst, al dan niet in de vorm van een appartement. Dit zal als lintbebouwing gerealiseerd kunnen worden. Er zal geen nieuwe wij, zoals het buurtje, tot stand worden gebracht. Hooguit inbreiding ter plaatse van bestaande bebouwing. Na vaststelling van de woonvisie wordt dit op de woonagenda geplaatst. Er zal ook gekeken worden naar de woningvoorraad in het buitengebied, aangezien het huidige accent op Zuidoostbeemster en Middenbeemster ligt. Particulieren en/of investeerders dienen zelf het initiatief te nemen als zij plannen hebben. Er zijn 3 potentiele locaties binnen de bebouwde kom. Het initiatief ligt echter wel bij de ondernemer. De Gemeente heeft als taak de voorwaarden te scheppen. Dit kan ook in de vorm van grondaankoop op basis van erfpacht door de grondprijs te verlagen en zelf te exploiteren of bouwen binnen de NHG standaard. Van belang is handhaving van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld de Lourdesschool en WBSV. De huurwoningen in Westbeemster worden grotendeels verkocht door de Wooncompagnie. In principe dient de Wooncompagnie te investeren in nieuwe huurwoningen. Hier is dat niet het geval en er zijn door de gemeente ook geen prestatieafspraken over gemaakt.
Tot en met half augustus is het mogelijk voor bewoners punten aan te dragen en in te brengen in welke vorm dan ook. Dit kan bvb rechtstreeks per mail aan Dick Butter op d.butter@beemster.net of Annemieke Molenaar op jm.molenaar@beemster.net

8. Stand van zaken school,WBSV.
LOURDESSCHOOL
– Het leerlingenaantal daalt, maar over het voortbestaan is geen enkele twijfel. Totaal zijn er 100 leerlingen(10 jr geleden idem), waarvan 28 kleuters.
– Er wordt hard gewerkt een eco-school te worden, daarvoor is een VN keurmerk voor duurzaamheid nodig. Er zijn al 24 zonnepanelen geplaatst en alle kinderen krijgen n.a.l.v. de opbrengst van de Fancy Fair een dopper, zodat er geen pakjes drinken meer mee worden genomen.
– De bovenbouw werkt sinds enige tijd met tablets.
– De leefbaarheid is per 2016 verbeterd, want de Bibliotheek maakt onderdeel uit van de school. Deze is ook toegankelijk voor derden.
– De wereldtuin wordt begeleidt door Heleen en Francien. Dit is nog altijd uniek en een groot succes.
WBSV
– 80% van de voetballers komt van de Lourdesschool
– In 2016 is er een clinic verzorgt voor het project Kinderen in Beweging.
– Het is altijd mogelijk om kosteloos en vrijblijvend een proeftraining te volgen.
– Het gaat erg goed met de dames-/heren- en jeugdteams.
– Ivm noodzakelijk nieuw-/verbouwplannen is het bestuur nu vervolgstappen aan het maken en gaat in gesprek met de parochie en gemeente.

9. Breedband beemster
De Coöperatie heeft inmiddels een meerderheid >50%, dus breedband gaat aldaar definitief door.
In de Beemster betreft het een investering van 7,5 miljoen euro. Het enorme prijsverschil met Zeevang is mogelijk te wijten aan het feit dat er nog geen concrete aanbesteding is gedaan en dus gebaseerd is op prognoses. Frank van Boven heeft contact met Zeevang. Verder is het verschil dat Breedband Beemster niet in zee wil met een commerciële partij. De commissie Breedband Beemster houdt zich wekelijks bezig met de stand van zaken en heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk zal lukken. Wanneer is alleen de vraag.

10. Rondvraag
Het is erg stil omtrent Hermon betreffende de herontwikkeling van kerk/Kerckplein/Kerckhaen et cetera. De werkgroep heeft ook geen idee hoe het ervoor stat. Zowel WBSV als Stichting de Kerckhaen gaan hun eigen plan trekken. Nico zal bij Hermon informeren wat de stand van zaken is en dit terugkoppelen naar de Dorpsraad.
Tot slot wordt er afscheid genomen van Adrie Glorie. Vanaf 1999 was zij actief in het Dorpsoverleg, als afgevaardigde van de Zonnebloem. In 2011 werd dit de Dorpsraad. Zij wordt hartelijk bedankt voor alle inzet en ontvangt uit handen van Marianne een bos bloemen.

11. Pauze
12. Spreker Maartje Glorie, Adviesraad sociaal Domein

Stichting Beheer Kerckhaen
Verslag van de participatieavond in de Kerckhaen d.d. 22 januari 2016.

Voor deze avond is Kees Vlaanderen gevraagd, als spreekstalmeester op te treden en de avond aan elkaar te praten.
NdL. krijgt het woord en opent de nieuwjaarstoespraak. (zie bijlage). Het is dit jaar 10 jaar geleden, dat de Kerckhaen is heropend door SBK.
Bart Bakker krijgt het woord en vertelt eerlijk, hoe de zaken gaan. Tevens benadrukt hij, dat wanneer hij kans krijgt in een drukker etablissement te komen, hij dit zal doen. Hij blijft dan nog 1 jaar de zaken in de Kerckhaen runnen.
Han Hefting krijgt het woord en licht de cijfers toe via sheets, die hij op een groot beeldscherm toont. Ziet er erg begrijpelijk uit voor de gemiddelde participant. Door afschrijvingen komen we in de rode cijfers te staan. Financieel hebben we nog steeds een buffer van € 30.000,=, al blijft er weinig over voor extra reparatiewerkzaamheden indien nodig.
Marjan Buis krijgt het woord namens de Dorpsraad Westbeemster.
Deze is in 1999 gestart en is inmiddels een Dorpsraad met 4 dorpsraden na ondertekening van convenant. (N-Beemster, Z.O. Beemster, Midden-Beemster en West-Beemster). Zij hebben diverse projecten voor elkaar gekregen: Stoplichten, buurtbus, speeltuin, vervangen brug Veeteeltlaan, drukknop Hobrederweg/Middenweg voor oversteken.

Dan wordt de pauze aangekondigd.

Na de pauze tonen Cor en Lida Roet zo’n 70 oude foto’s van Westbeemster. Het was een feest van herkenning voor de ouderen.

Na het tonen van de foto’s nam Machiel van der Plas het woord namens Hermon. (Herontwikkeling monumenten). Dit is een zelfstandig bedrijf, die zelf de gebouwen opkoopt.
Hermon is in 2014 benaderd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit Amersfoort (soort miniministerie met 500 personeelsleden), om na te denken over een nieuwe functie van de Joannes de Doperkerk te Westbeemster.
De nieuwe functie van de kerk wordt woongebouw voor zorgbehoefte.
Hermon ziet alle gebouwen als een “ensemble”, en willen een nieuwe dynamiek hebben op deze plek. Zij hebben echter wel de lokale bevolking nodig voor keuze’s die gemaakt gaan worden.
Hermon verwacht tussen nu en 3 maanden het definitieve koopcontract te tekenen met het Bisdom. Het hele project ligt nu al 3?4 jaar stil.
Hierna zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.
Zij gaan voor 3 woonlagen in kerk met multifunctionele ruimte.
Van de 8 punten, die zij moeten volgen, administratief, zijn ze nu op punt 3.
Hermon wil graag kennismakingsgesprek met “buren”. Voetbal, Kerckhaen, Koetshuis, alsook de gemeente erbij. Zodra ze eigenaar zijn, wordt dit in werking gezet.

Openbare dorpsraad vergadering Westbeemster op 23 mei 2016

Kerckhaen Westbeemster

Concept verslag

1. opening.

Voorzitter Marjanne Buis heet aanwezigen hartelijk welkom. De openbare vergadering stond aanvankelijk voor april gepland, maar werd uitgesteld in de hoop dat er op dit moment meer nieuws zou zijn over de voortgang herbestemming kerk en pastorie. Dat nieuws is er niet. Hermon, parochie en bisdom zijn nog met elkaar in overleg.
Sinds de vorige openbare bijeenkomst, die op 22 januari door Dorpsraad en bestuur Kerckhaen gezamenlijk werd belegd, is door Klaas Telgenhof, projectleider Hermon, een enquête ten behoeve van een gebiedsontwikkelingsplan Kerkplein eo., verspreid onder verenigingen en organisatie in Westbeemster.

2. mededelingen.

• aanvraag subsidie dorpsraden 2017 ????
• Jaap Roet (secretaris) zal nader worden geïnformeerd door gemeente over gebruik openbare ruimte.

3. notulen openbare vergadering 9 november 2015.

Notulen zijn goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:

• Jan van Baar: het bord op de Westdijk “Verboden voor vrachtverkeer” staat er nog steeds. Komt terug bij ‘vragen aan de wethouder Butter’.
• Nico de Lange: De brug Hobrederweg – Eilandspolder zal niet meer de ambtelijke route volgen, waarin ook historische wandelpaden door de Eilandspolder waren meegenomen. De brug is een verbinding tussen twee openbare wegen en zal op zijn vroegst begin 2017 worden geplaatst.
• Evaluatie plastic containers is positief. Er komen nieuwe containers, het ‘containerparkje’ op het kerkplein wordt vernieuwd, ook het mededelingenbord.
• Bedrijfsverplaatsing Oudshoorn komt voor het zomerreces in de Raad aan die orde.
• Opbrengst oud papier container. HVC wordt door dorpsraad gebeld om te horen waar opbrengsten terecht komen.
• Niek van Baar: kunnen notulen van openbare vergadering van 22 januari 2016 op site van dorpsraad Westbeemster? Nico de Lange zegt toe het verslag dat door bestuur Kerckhaen werd gemaakt naar Jaap Roet te sturen die ze op de site zal zetten.

4. Vragen aan wethouder Dick Butter.

• In aanvulling op de voetgangersbrug Hobrederweg – Eilandspolder: er is subsidie gevraagd bij de provincie.
• Over het weren van vrachtverkeer op de Jisperweg. Dertig kilometer kan niet worden gehandhaafd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om fysiek beter te benadrukken dat sprake is van een 30km gebied. Richard de Wit vraagt zich af of voldoende rekening wordt gehouden met landbouwverkeer bij wegaanpassingen. Butter bevestigt dat hiermee rekening wordt gehouden.
• Een onderbord ‘Met uitzondering van bestemmingsverkeer’ op de Westdijk is een zaak van het Hoogheemraadschap. Wethouder Butter heeft gesproken met bewoner Wormerweg ivm verkeerssnelheid. Na overleg met de Burgemeester: de politie gaat handhaven.
• Jan van Baar suggereert om het bord ‘Verboden voor vrachtverkeer’ Wormerweg/Westdijk weg te halen. Laat vrachtverkeer rijden over Westdijk. De CONO wil geen drempels, want zorgt voor te veel onderhoud van vrachtauto’s.
• Nico de Lange moedigt de wethouder aan om te overleggen met de provincie over nieuwe ontsluiting voor Cono.
• Er is gepleit om de snelheid op de N243 van 80 naar 60 km terug te brengen. De provincie gaat hier niet in mee vanwege verkeersdruk. De N243 krijgt 7 rotondes, ook bij de Westdijk. Bij de afslag Jisperweg blijven de stoplichten. Verder zullen er uitvoegstroken naar bewoners blijven. In 2018/2019 wordt gestart met de herinrichting van de N243.
• Over het mededelingenbord: beleid is in ontwikkeling in het kader van recreatie en toerisme.
• Duurzaamheid. Er komen laadpalen voor elektrische auto’s in Zuidoost-, Midden- en Westbeemster.Opzet is om ook een laadpaal in Westbeemstert te realiseren Eén openbare plaats op het kerkplein. Graag suggestie/reactie van de Dorpsraad,of er voldoende draagvlak voor is.

5. berichten uit het dorp.

• De Lourdesschool gaat samenwerken met de bibliotheek en krijgt een uitgiftepunt in Westbeemster. Ook zal op de computer gezocht kunnen worden in de Bibliotheek.
• Met WBSV gaat het goed. Behalve de dames zijn ook drie jeugdteams kampioen geworden: B1, D1 en E1. De dames promoveren naar de 3de klasse, voor het eerst in de A categorie! WBSV heeft nieuwbouwplannen voor kantine aan leden gepresenteerd. Sander Timmer is hoofd aannemer. 3 November bestaat WBSV 85 jaar.
Er worden op 23 en 24 Augustus clubvoetbaldagen gehouden
• De Johanneshof – Wereldtuin. Heleen Lautenschutz vertelt over de Wereldtuin, waar elke dinsdag en donderdag vrouwen uit de Beemster en vrouwen die opgroeiden in andere landen en culturen samen tuinieren, koken en eten. De Wereldtuin organiseert deze ontmoetingsprojecten in samenwerking met ondermeer de gemeenten Beemster en Purmerend. De projecten zijn zeer succesvol in het bemoedigen van vrouwen om hun weg te vinden in Nederland. De Johanneshof herbergt ook de Schooltuin waar kinderen van de Lourdesschool hun eigen tuin bijhouden en ook in contact komen met de vrouwen van de Wereldtuin. Op de donderdagen is sinds kort Het Aanschuifrestaurant geopend voor de lunch. Alle Beemsterlingen zijn van harte uitgenodigd om voor een klein bedrag de lunch te komen nuttigen en van nabij mee te maken wat in de tuin gebeurt.

6. breedband

In het buitengebied moet alles worden geboord en dat zorgt voor hoge kosten. Desondanks streeft de gemeente naar 100% dekking. Provincie, gemeente en Waterschap stellen zich garant voor de ‘degeneratiekosten’. Het streven is om eind 2017 te beginnen met de aanleg.

7. rondvraag

• Een bewoonster Astrid Vervelde wijst erop dat de lantaarnpalen niet genummerd zijn. Dat maakt het moeilijker om door te geven wanneer een lantaarnpaal defect is.
• B. Kniese vraagt waarom rond de Oosthuizerweg geen 30 km beperking is, terwijl dat in Noord Beemster bij het benzinestation wel het geval is. Wethouder Butter legt uit dat dit niet tot de competentie van de gemeente behoort maar van het Hoogheemraadschap.
• Heleen Lautenschutz: is een bewegwijzering op Jisperweg/Kerkplein voor de Wereldtuin mogelijk? Wethouder Butter neemt het mee,gemeente gaat bewegwijzering aanpassen.
• Jan van Baar: Kan de agenda voor de openbare vergadering ook op de site? Suggesties wordt overgenomen door dorpsraad.
• Bart: Is het ook mogelijk om de groenstrook naast het huis die nu al onderhouden wordt ook te kopen? Nico de Lange: De gemeente is heel terughoudend met het verkopen van ‘snippergroen’ om te voorkomen dat bij wisseling van eigenaar het groen plotseling niet goed meer wordt onderhouden.

8. De voorzitter sluit de vergadering.

Na de vergadering vertelt de heer Kooijman over het boek ‘Het vliegtuig dat in de nacht verdween’, dat hij schreef over de Lancaster die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westbeemster neerstortte waarbij de 8 koppige bemanning omkwam. De heer Kooijman pleit voor een monument voor deze Engelse bevrijders in Westbeemster.

Openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster
9-11-2015
Kerckhaen Westbeemster
20:00 uur

Voorzitter: Marianne Buis
Notulist: Jaap Roet

Opening:
Voorzitter Mariannne Buis heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen:
Informatie over de dorpsraden is te vinden op de vernieuwde website www.beemsterdorpsraden.nl
Personen die wat willen weten of mededelen kunnen dat doen door te mailen naar: dorpsraadwestbeemster@gmail.com
Nico de Lange deelt mee dat stichting Hermon, die evt. de kerk gaat kopen de laatste tijd weinig heeft te melden. Er zijn gesprekken gaande met alle betrokken partijen. Het is de bedoeling dat begin januari 2016 een openbare presentatie wordt gegeven over de vorderingen. Iedereen kan dan zijn eigen mening kenbaar maken.

Notulen openbare vergadering 15-4-2015:
Notulen zijn goedgekeurd.

In- en uitgaande stukken:
Geen.

Brug Hobrederweg/Eilandspolder:
Alle subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De gemeente gaat er geen bijdrage aan leveren. Naar verwachting kan de brug in 2016 gerealiseerd worden.
Uit de zaal kwamen diverse bezwaren tegen de brug zoals verkeersoverlast op de Westdijk van parkerende voertuigen waardoor het lokale agrarische verkeer gehinderd wordt.
Men is bang dat er honden gaan los lopen waardoor er ziekte onder het vee kan komen. Men is ook van mening dat de Eilandspolder een rustgebied is en dat een brug te veel onrust gaat geven.
Een persoon zegt dat de dorpsraad het bij de Beemsterpolder moet houden en zich niet moet bemoeien met Natura 2000 gebied.

Vragen aan wethouder de hr. Butter:

Zijn duurzaamheidsvoorzieningen t.b.v. basisschool en WBSV mogelijk?
De gemeente is al in gesprek met het schoolbestuur en WBSV. Voor WBSV gaat het in eerste instantie om zonnepanelen en/of led- verlichting.

Wat zegt het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) over het verhogen van de snelheid van agrarisch verkeer in de toekomst?
De maximum snelheid word buiten de bebouwde kom op 80 km/u wegen 40 km/h
60 km/u wegen 40 km/h

De maximum snelheid word binnen de bebouwde kom op 70 km/u wegen 40 km/h
50 km/u wegen 25 km/h
30 km/u wegen 25 km/h

Wat is er geregeld in het APV v.w.b. het plaatsen van sandwichborden om lantaarnpalen.
Voor het plaatsen van sandwichborden is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt alleen verleend voor sandwichborden die geplaatst worden om lantaarnpalen die voorzien zijn van een (groene) sticker. Op andere lantaarnpalen wordt er gehandhaafd.
Is het mogelijk dat de plastic container kan worden verplaatst?
Voor het einde van dit jaar vindt er een evaluatie inzake inzameling plastic binnen de gemeente plaats. Naar aanleiding daarvan dient de gemeenteraad een definitief besluit over het inzamelen van plastic te nemen. In dat verband kan een eventuele verplaatsing van de betreffende container in Westbeemster worden overwogen. Hierover zal nog in de richting van de inwoners worden gecommuniceerd.
Kan er een nieuw mededelingen bord worden geplaatst?
Allereerst nagaan wie de eigenaar van het bestaande mededelingenbord is. Het plaatsen van een nieuw mededelingenbord kan op fifty-fifty basis door Dorpsraad en gemeente geschieden. De gemeente trekt het eigendomssituatie na en treedt in overleg met de Dorpsraad.
Breedband Beemster.
28 Oktober is er een informatieavond in de Westbeemster gehouden. Vragen die toen zijn gesteld staan op de website van breedband Beemster. De dorpsraad roept iedereen op om het contract te tekenen wat aangeboden word, het is in het belang van iedere beemsterling.

Rondvraag:
De plastic container kon laatst niet geledigd worden omdat het plastic niet in plastic zakken zat waar door de container verstopt raakte. Het verzoek is alleen huishoudelijk plastic in plastic afvalzakken te storten.

Er staat al tijden een auto langs de Hobrederweg. Hij mag niet weggesleept worden omdat hij langs de openbare weg staat. De wegbeheerder heeft de wagen wel goed gemarkeerd. Het is belangrijk als iets dergelijks waar genomen wordt dit aan de politie door te geven. De politie vind dat zij te kort meldingen krijgen van dergelijke zaken zodat zij niet kunnen optreden. De politie verzoekt dan ook zoveel mogelijk te melden en niet te denken dat doet een ander wel.

Een bewoner van de Westdijk vraagt of het bord “verboden voor vrachtverkeer” die op de Westdijk staat weggehaald kan worden, of dat er een onderbord komt “geld niet voor bestemmingsverkeer”. Het komt regelmatig voor dat hij gebeld wordt omdat hij niet bereikbaar is over de weg voor vrachtverkeer. De dorpsraad gaat in overleg met het hoogheemraadschap.

Een bewoonster aan de zuidkant van de kerk op de Jisperweg hoort de alarmsirene niet of slecht bij zuidenwind. Er is indertijd een besluit genomen om het geluid te dimmen i.v.m. geluidsoverlast. Het criterium is dat als je buiten de sirene goed moet kunnen horen.

De bedrijfsverplaatsing van Oudshoorn gaat voorlopig niet plaatsvinden. Ze zijn al zeven jaar hier over in gesprek.

De subsidie regeling voor het verwijderen van asbest is met een jaar verlengd.

Het is onduidelijk waar de opbrengst van de oudpapier container op het kerkplein heen gaat. De dorpsraad gaat het informeren bij de gemeente.

***
Pauze.
***

Presentatie Wonen Plus:
Gespreksleidster van Wonen Plus was Jenny Tromp. Ze vertelde wat Wonen Plus inhoudt. Het is de bedoeling dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van vrijwilligers, Wonen Plus begeleidt het.
Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kan men iedere donderdag van 9:00 tot 12:00 uur terecht in wijksteunpunt Middelwijck. Bellen kan ook 0299-748032. Meer info op www.rswp.nl. Men kan ook lid worden á € 5,- per maand.
Door vrijwilligers kunnen er allerlei klusjes aan huis gedaan worden of ze komen gewoon voor een sociaal praatje, boodschappen doen of wandelen.
Wonen Plus vraagt aan iedereen om zich te melden als vrijwilliger.

Uitnodiging

Maandag 9 November is er een openbare Dorpsraad vergadering van Dorpsraad Westbeemster in de Kerckhaen aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom.

Agenda :

Opening

Mededelingen

Notulen openbare vergadering 15 April 2015 (zie website)

Ingekomen en uitgaande stukken

Brug Hobrederweg Eilandspolder

Vragen aan Wethouder/Dorpsraad Dhr.D.Butter

Breedband Beemster

Pauze

Presentatie Wonen Plus

Rondvraag

Notulen Openbare bijeenkomst

Dorpsraad Westbeemster

Datum: 15 april 2015

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kerckhaen

Opening:
De voorzitter, Marianne Buis, heet iedereen van harte welkom.

Vaststellen agenda:

Conform uitnodiging.

Mededelingen:
Dorpsraad. Sinds dit jaar bestaat de Dorpsraad uit 8 leden:

Marianne Buis

Jaap Roet

Bets de Ridder

Frans Ruijter

Wilko Stoffelen

Kees Vlaanderen

Adrie Glorie

Femke van Baarsen

Informatie is te vinden op de vernieuwde website: www.west.beemsterdorpsraden.nl

Vragen/opmerkingen et cetera kunnen gemaild worden naar: dorpsraadwestbeemster@gmail.com

NAM. Nico de Lange deelt mede dat er een inloopavond in Beets is georganiseerd door de NAM. Er staan nieuwe boringen in de Noordbeemster achter het tankstation van de A7 op het programma.. De risico’s aangaande bodemdaling, verzakking en eventuele bevingen zijn aanzienlijk. Aansprakelijkheid is achteraf lastig aantoonbaar. Plan is om de NAM te verzoeken een 0-meting te verrichten m.n. voor niet onderheide panden. Mocht er in de toekomst sprake zijn van gevolgschade dan kan er middels hernieuwde metingen eventueel aangetoond worden dat dit het gevolg van de boringen is wat de aansprakelijkheid zal vergemakkelijken. De vergunning voor de boringen wordt binnenkort door het rijk verleend.

Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Wethouder Butter licht het volgende toe. Er zijn geen specifieke projecten in de Westbeemster gepland. Wat betreft de verkeersveiligheid en een maatregel ter voorkoming van vrachtverkeer dient dit te worden neergelegd bij het Hoogheemraadschap.

Verkeer in Westbeemster. Omtrent de school kunnen suggesties en verbeterpunten aangeleverd worden per mail.

Plaatsen van een brug over de Beemsterringvaart. Er zijn ideeën over het plaatsen van een smalle voetbangersbrug thv Hobrederweg de Eilandspolder in. E.e.a. wordt onderzocht. T.b.v. de recreatiemogelijkheden om wandelroutes te verkorten zou dit een mooie ontwikkeling zijn. Honden zijn alleen toegestaan indien aangelijnd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en inzake het traject is Alkmaar eveneens betrokken aangezien zij voor ½ de brug dienen te beheren. Op korte termijn wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Dhr Boon plaatst zijn kanttekeningen en geeft aan dit als rustgebied te beschouwen waar niemand mag komen.

Vervangen bruggen in Westbeemster. de nieuwe dam is tijdelijk. Adhv de verdere ontwikkelingen aangaande de kerk en het Kerckplein komt er uiteindelijk een nieuwe brug in authentieke stijl. De garantie dat deze brug eveneens 6m breed zal worden is er niet. Dit is tzt een aandachtspunt!

Samenwerking Lourdesschool en WBSV. www.beemsterkindereninbeweging.nl

Er zal na de zomervakantie een project starten waarbij de 3 scholen van de Beemster en diverse sportclubs zorgen dat kinderen met sport in aanraking komen. Groep 2, 4, 6 en 8 krijgen ipv gymles sportactiviteiten aangeboden door de diverse clubs. Totaal gaat het om ong 750 kinderen, waarvan 70% lid is van een vereniging/club, meest voetbal en tennis. Voor de overige 30% is het de bedoeling om hen ook te motiveren sportactiviteiten buiten schooltijd te gaan doen.

Buurtbus. Jaap Roet rijdt al 6 jr op de buurtbus. In 2007 is dit initiatief van start gegaan. De bus is door Arriva ter beschikking gesteld en beschikt zelfs over wifi. De bus rijdt naar Purmerend en een kaartje kost 2,50 euro, contant te voldoen of via de OV-chip. In 2014 zijn er 11000 reizigers vervoerd. Inmiddels zijn er 45 vrijwillige chauffeurs die dit mogelijk maken, maar er zijn altijd meer chauffeurs gewenst.

Vragen van de bewoners:
V: Er is een mail vanuit bibliotheek Purmerend verstuurd of er mensen willen samenwerken met het culturele programma.
A: Dit is de Dorpsraad niet bekend, Nico mailt het door. Het fietspad staat nu niet in het programma.
V: Hoe is het beleid ter handhaving van de verkeerssnelheid?
A: Wat betreft de 30km-wegen vindt er geen handhaving plaats. De 50/60/80 km wegen worden gehandhaafd nalv het 3-hoeksoverleg (gemeente, hoogheemraadschap, politie). Een verzoek kan bij de politie worden ingediend via de Burgemeester. Melden kan bij de politie (elke maandagochtend in het Gemeentehuis Beemster aanwezig of via www.beemster.net). De Dorpsraad zal eveneens actie ondernemen.

V: Wat is de stand van zaken aangaande Hermon?
A: De werkgroep zal op enig moment met informatie naar buiten komen als er iets concreets te melden valt.

Breedband/Glasvezelkabel. Frank van Boven geeft een presentatie.

Zie tevens www.breedbandbeemster.nl

Wat is Breedband Beemster?

Het burgerinitiatief Breedband Beemster heeft zich ten doel gesteld de hele gemeente Beemster (bijna 4000 adressen) te voorzien van snel internet en telefonie via een eigen glasvezelnetwerk. Om dit te bewerkstelligen is er een stichting in het leven geroepen. Met behulp van vele vrijwilligers en ambassadeurs is het de bedoeling om minimaal 50% van de huishoudens deel te laten nemen. Pas dan kan er daadwerkelijk begonnen worden met de aanleg van glasvezelkabels t.b.v. ons eigen netwerk. In de tegen die tijd op te richten coöperatie Breedband Beemster zal de financiering van de aanleg en het beheer en onderhoud van het netwerk ondergebracht worden.

Wat betekent eigenlijk ‘breedband’?

Breedband is een term die meestal in combinatie met internet wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mbit/s), zodat het eigenlijk juister is om te spreken van een verbinding met een grote doorvoercapaciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid).

Er zijn in Nederland vijf fysieke infrastructuren voor breedband

 • ADSL/VDSL met vooral KPN als eigenaar van vrijwel alle verbindingen.
 • Kabel via coaxkabel met kabelbedrijven als UPC en Ziggo.
 • Glasvezel met veel lokale initiatieven en als grootste marktpartij KPN.
 • UMTS via mobiele verbindingen.

Ontwikkelingen

In 2003 maakte nog slechts een derde van alle Nederlandse huishoudens verbinding met internet via breedband en ongeveer de helft gebruikte de klassieke modem. Kabelinternet is inmiddels iets populairder dan ADSL/VDSL vanwege de (veel) hogere snelheden bij vergelijkbare tarieven.

De hoge penetratie van breedband in Nederland wordt toegeschreven aan de stevige concurrentie tussen kabelbedrijven en ADSL-aanbieders. Dit was mogelijk doordat in vrijwel geheel Nederland een dubbele infrastructuur met zowel coaxkabel als twisted pair aanwezig is, wat vrijwel uniek is in de wereld en te danken is aan de zachte en vlakke bodem waarin graven relatief goedkoop is. Er zijn de afgelopen jaren diverse lokale initiatieven ontstaan, om glasvezel aan te leggen naast de reeds aanwezige infrastructuur.

Over glasvezelverbindingen kunnen momenteel technisch de hoogste snelheden behaald worden. In Almere en Enschede wordt op glasvezel de hoogste commercieel verkrijgbare snelheid voor consumenten aangeboden (1000 Mbps up&down). Uiteindelijk zullen in de toekomst (bijna) alle woningen in Nederland alleen de laatste 100 meter nog over coax of koper communiceren; de rest zal glasvezel zijn. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen met hdtv-streams, een toename in het data-verkeer en uhdtv is glasvezel de meest toekomstbestendige keuze.

Waarom ‘glasvezel’?

Volgens de huidige stand der techniek is een glasvezelnetwerk het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte.

Upload = Download

Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Bij een kopernetwerk is dit niet het geval. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films, foto’s, het werken in de cloud, werken vanuit huis en bijvoorbeeld beeldbellen in HD op een groot scherm.

Toekomst

Voor de conventionele kopernetwerken wordt het in de toekomst steeds moeilijker snelheden verder op te voeren. De mogelijkheden voor glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Zo is er over glasvezel experimenteel een snelheid gehaald tot 100 terrabits per seconde over 165 km. Dit komt neer op drie maanden HD video in een seconde.

Duurzaam

Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk.

Betrouwbaar

Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken. Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.

Wanneer komt het netwerk bij mij in de straat?

Het jaar 2015 wordt gebruikt voor de vraagbundeling om tenminste 50% van de huishoudens/bedrijven ingeschreven te krijgen. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn kan er gestart worden met het aanleggen van het netwerk. Dit staat voor 2016 op de planning. Eind 2016/begin 2017 kunnen de eerste gebruikers dan actief worden op ons eigen, toekomstvaste netwerk.

 

Vrijwel de hele zaal was enthousiast over het initiatief en zou graag overstappen. Wanneer 50% van de Beemsterlingen dit doen komt de abonnementsprijs op ong 50 euro p/maand all-in (televisie, telefoon, internet) en zijn er geen verdere kosten aan verbonden, ook geen aansluitkosten. Binnenshuis blijft de bekabeling et cetera ook hetzelfde, er zal enkel in de meterkast iets aangepast dienen te worden (wordt kosteloos door monteurs gedaan).

Om de benodigde 50% te behalen is er veel hulp nodig: om mensen te informeren en te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan overstappen. Dit kunnen we alleen maar met elkaar en voor elkaar doen door erover te praten, op de website het formulier “Steun ons!’ in te vullen (kosteloos en zonder verplichtingen), de Facebook pagina te liken en er met elkaar over te praten!

Om 21.40u sluit Marianne Buis de vergadering en dank alle aanwezigen hartelijk voor hun belangstelling.

Op 9 november 2015 is de volgende openbare Dorpsraad vergadering.

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster.

Alle Westbeemsterlingen of die zich nauw betrokken voelen, worden uitgenodigd voor de openbare vergadering.

Woensdag 15 April aanvang 20.00 uur in de Keckhaen

Ook Wethouder/Dorpsraad de heer Butter is aanwezig.

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen

Verder komt aan de orde het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, het verkeer in Westbeemster, het plaatsen van een brug over de Beemsterringvaart, vervangen bruggen in Westbeemster, School, WBSV, Buurtbus, etc.

Er zal een presentatie gehouden worden over Breedband/Glasvezelkabel.

Verder kunnen alle aanwezigen positieve en negatieve vragen naar voren brengen, we hopen natuurlijk op een grote opkomst want er zijn belangrijke zaken te bespreken

Het Bestuur

Openbare bijeenkomst Dorpsraad Westbeemster
Datum: 12 november 2014
Locatie: De Kerckhaen

Opening
Niek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Wethouder Butter is vanavond ook aanwezig. Hij is het aanspreekpunt voor de Dorpsraad Westbeemster voor zaken aangaande de gemeente.

Terugblik 2014
Kinderopvang De Loeiende Koe is geopend
Herinrichting speelgelegenheid Torenstraat, nieuw speeltoestel
Vooroverleg met dorpsraden Beemster
Overleg gemeente met dorpsraden Beemster
Deelname aan veranderagenda gemeente
Openbare vergadering Dorpsraad in februari
Complimenten voor de film gemaakt door West op zijn Best.

Stand van zaken
School:
Anti-pest weken gehad. Deelname aan kindergemeente.
120 leerlingen waaronder 27 kleuters.
Nieuwe speelplaats en hekwerk.
Schoolbus wordt onder andere ook gebruikt als boodschappenbus voor bejaarden
Speelveld achter de school wordt gehuurd van WBSV voor de bovenbouw
Samenwerking met wereld pluktuin Johannseshof.

De oud papier containers zijn vaak vol. De dinsdag worden deze geleegd. School gaat vragen voor de plaatsing van een extra container.

WBSV:
230 leden, 130 jeugd
Meidenteam in D, C, B en F.
5 avonden per week getraind op de club.
Veel gebruik van vrijwilligers en trainers uit eigen club. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom.

Er is minder sponsorgeld en minder subsidie. Gelukkig was de voetbal ingeloot voor de jeugdsponsoractie bij Deen.

Spelregelbewijs moet gehaald worden vanaf 2e jaar B junioren.

Vragen aan Wethouder/Dorpsraad
Er is een nieuw clubgebouw voor de Voetbal gewenst. Geld vanuit de club is er hiervoor niet. De Wethouder komt 3 december bij de club. Hij zal kijken of dit meegenomen zou kunnen worden in het vastgoed accommodatieplan uit het GVVB. Vragen over het GVVB wat in mei is vastgesteld kunnen gestuurd worden aan d.butter@beemster.net. Het uitvoeringsprogramma wordt op 16 december voorgelegd aan het bestuur van de gemeente.

Waar gaat de opbrengst van de papiercontainer op het kerkplein heen? Wordt dit nog onderling verdeeld?

Welkom nieuwe bestuursleden
Bets de Ridder en Jaap Roet zullen vanaf vandaag officieel deelnemen aan het bestuur van de Dorpsraad. Wij heten hun van harte welkom.

Afscheid oude bestuursleden
Alle leden die vandaag afscheid nemen zaten al in het bestuur van de voormalige dorpsoverleg en nemen wegens persoonlijke reden afscheid. Zij worden bedankt voor hun inzet.

Co Bleeker                                             Soos
Wil Konijn                                              Vrouwen samen verder
Hein Stevers                                         Ouderen
Suzanne de Groot-Geltink           Penningmeester/secretaris
Niek van Baar                                      Voorzitter

Rondvraag
Op maandag 24 november is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de Kerckhaen van Hermon erfgoed over de voortgang van de kerk.

Bankje hoek Hobrederweg/Jisperweg is weg en wordt gemist. Femke heeft al 5 mails hierover gestuurd naar de gemeente maar heeft nog geen reactie mogen ontvangen. Femke zal op verzoek van de heer Butter de heer Butter mailen.

Dank aan de gemeente voor het oplossen van de drukknop voor fietsers op de kruising Hobrederweg/Middenweg

Alle panden binnen de bebouwde kom in West- en Noordbeemster zullen door Geert Opheikens op de foto worden gezet.

Twee nieuwe dammen voor het kerkplein en de Veeteeltlaan. Wordt er hier rekening mee gehouden met de draaicirkels zodat er geen lantaarnplanen hoeven te worden verwijderd voor het maken van de draai door vrachtwagens. Dit wordt onder de aandacht gebracht binnen de gemeente door Nico de Lange. De aannemer dient een nieuwe aanvraag in.

Breedband-/glasvezelkabel
Burgerinitiatief ingediend voor breedband voor in de gehele Beemster. 50% van de aansluitingen (min 17000) moet dit dan willen. Graag uitnodigen voor in de openbare voorjaarsvergdering.