Stichting Dorpsraad Noordbeemster

Bestuur                :  Leonard van der Helm (penningmeester),  Joep Stolp (bestuurslid),

Jos de Vries (bestuurslid), Ton Oudejans (secretaris), Carla Bleesing (bestuurslid),

Piet Korver (bestuurslid), André Kistemaker (dagvoorzitter),  Chantal Konijn (bestuurslid)

Notulist                :  Carla Bleesing

Datum                  :  Donderdag 6 oktober 2016

Tijdstip                :  19.30 uur

Plaats                   :  Noordbeemster  – Voormalige openbare Basisschool De Bonte Klaver

Aanwezig            :  Leden van de Dorpsraad: André Kistemaker, Jos de Vries, Piet Korver, Joep Stolp, Leonard van der Helm en Carla Bleesing.

Gemeente Beemster: Aagje Zeeman en Martine van Vliet (Veiligheidshuis Purmerend en Beemster)

Dorpsbewoners:15

Verslag Algemene Vergadering

  1. Opening: voorzitter André heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder mevrouw Zeeman namens gemeente Beemster
  2. Presentatie door “onze” wijkagent José Koningstein. Samengevat: daarin kwam aan de orde de taken van de wijkagent, de regio-indeling (hoe zijn de taken verdeeld in de regio Waterland), inbraakbeveiliging op boerderijen en vrijstaande huizen, voorbeelden van inbraken en hoe dat kan worden voorkomen. De werking van de What’s app groep werd besproken. De borden die bij het inrijden van Noordbeemster geplaatst moeten worden, worden over 14 dagen geplaatst, aldus Martine van Vliet van Veiligheidshuis gemeente Purmerend en Beemster, die ook vanavond aanwezig was om kennis te maken met Noordbeemster.
  1. Speelvoorzieningen:

Joep legt uit de stand van zaken van afkeuring van het speelhuis en de boom vlak voor de burendag. Er is inmiddels contact met wijkbeheerder Henk Noordhuis, die een drietal ontwerpen zal voordragen. DR heeft als tegenvraag de voetbalkooi neergelegd. Als de ontwerpen gereed zijn volgt er overleg, ook met de Buurtvereniging erbij. Mevrouw Zeeman vult verder aan. Zij verwijst naar de rondgang van 22 april naar alle openbare ruimten. Daar is de boom bekeken en het speeltoestel. Zij had toen niet in beeld dat er sprake van afkeuring zou kunnen zijn, anders had ze toen direct gereageerd. In juni is een rapport van afkeuring verschenen m.b.t. speelhuis en boom. Er moest ter plekke worden omheind door de gemeente i.v.m. verantwoording. Laat de buurt aangeven wat er nodig is voor welke groep. De kooi is mogelijk in afwachting van de herontwikkeling. Denk aan verplaatsen van toestellen indien nodig als Bonte Klaver wordt her-ontwikkeld. Mevrouw Zeeman merkt op dat de boom geen lang leven meer beschoren is. Die moet echt worden verwijderd. Er moet door de Gemeente kapvergunning worden aangevraagd.

Jantje Beton aanschrijven door DR/Buurtvereniging om een verzoek bijdrage aan te vragen.

Maandag 10 oktober worden de speeltoestellen weggehaald. Woensdag 12 oktober is er overleg gepland met Henk Noordhuis over de vervanging. André: DR trekt samen op met de Buurtvereniging in het overleg met de gemeente.

Mw. Somer: het hek is inmiddels op een aantal plekken kapot, kan dat ook meteen worden gemaakt? Ja, dat gaat gebeuren.

  1. Update Bonte Klaver:

André memoreert de historie van de leegstand van de Bonte Klaver. De gemeente heeft in mei 2016 aangegeven dat het ondanks eerdere presentaties door de wethouder, heel moeilijk is om een plan te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot teleurstelling bij de DR. Dit was aanleiding voor de DR om de fractievoorzitters van alle partijen en de wethouder aan te schrijven en onze zorgen hierover uit te spreken. Politiek is gevraagd om zich sterk te maken en ons te steunen in ons verzoek om behoud van een gemeenschappelijke ruimte en speelvoorzieningen in het dorp.

Aagje Zeeman: wethouder en projectleider waren vanavond verhinderd. Mevrouw Zeeman: de variant Bamestra is einde oefening, is geen haalbare kaart.  Door de raad is uitgesproken dat de wens van de buurt behouden blijft. Meerderheid in de Raad is nog steeds dezelfde mening toegedaan, is constante factor.

Er zijn wat obstakels: de kostendrager moet er komen. Aan het eind van het jaar moet er duidelijkheid zijn.

Tinq: is een lastige partij, steeds andere voorwaarden. De Gemeente erkent de deplorabele staat van het pand. Er gaat worden aangestuurd op inzetten van bestuursdwang vanuit gemeentewege (of via juridische stappen). Het volgen van deze wegen nemen veel tijd in beslag.

Rogier en Maud: zijn vanaf begin leegstand geïnteresseerd geweest om cultuur in de Noordbeemster te beginnen. De gemeenschapsfuncties zou heel gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd.

Plannen werden steeds serieuzer en goed doorberekend, leidde tot 2000 euro huur per maand. Absoluut niet haalbaar voor. Een kleiner pandje voor 1200 euro is ook niet haalbaar. In mei hebben Rogier en Maud zelf de stekker eruit getrokken.

Nadien heeft Dick Butter hen opnieuw benaderd met de vraag of zij koopinteresse hadden. Dat hebben zij. Ze zijn nog steeds zeer enthousiast, in september heeft Dick Butter opnieuw gesproken. Er zijn contacten met nieuwe partijen (fam. Buis en andere partij) over sloop-nieuwbouw. Maud en Rogier zijn nog steeds partij willen graag gemeenschapsfunctie en beheer behouden.

Rogier: er moet misschien wel een entiteit komen waarin Maud en Rogier en de Gemeenschap partij worden (coöperatieve vereniging).

Jos: er wordt nu al zolang gesproken, maar de staat van het gebouw gaat inmiddels achteruit. Er zijn door de gemeente al zoveel kosten gemaakt. Waarom spreken we niet af dat voor de komende drie jaar er een aantal vaste afspraken worden gemaakt over beheer en gebruik.

Lia: er is jaren geleden al geopperd dat er woningbouw voor starters moet komen. Dat was een wens. De DR verwijst naar de structuurvisie.

Peter: mist een visie bij alle partijen op de plannen.

Leo reageert hierop met: de opdracht van de Raad aan de wethouder is nog steeds dezelfde: inclusief behoud gemeenschapsruimte en speelvoorzieningen. Er worden verschillende paden bewandeld, met en zonder woningbouw. De wethouder moet eerst zijn hele onderzoek afronden.

Joep: er moeten toch afspraken te maken zijn als het bij wijze van spreken nog 5 jaar gaat duren.

Mw. Somer: kunnen er vooruitlopend op welke maatregel ook, niet op voorhand verbeteringen aan het pand en omgeving worden aangebracht?

André: rond af met de hoop op spoedige besluitvorming.

  1. Rondvraag

Dhr. Kniese: verbaast zich over de trage gang van zaken vanuit de gemeente en blijft het zeker volgen.

Dhr. Koning: hoe zit het met Breedband Beemster? DR verwijst naar Nieuwsbrief 26, die ook op hun site te vinden is.

Dhr. Ruijter: de groene leiding die is gelegd wordt in opdracht van Liander voor eigen gebruik gelegd.

Dhr. Netel: mensen kunnen zich nog altijd aanmelden voor de What’s app groep.

Dhr. Hiemstra: is er een “Bonte Klaver dossier” en is die ter inzage?

Mevrouw Zeeman, Leo Schagen: het ambtelijk dossier is in te zien via de website. Het is op te vragen bij de griffier, dhr. Timmerman.

Dhr. Wals: hij heeft de wijkagent gewezen op de rijsnelheid van tractors. Ze rijden veel te hard in de bebouwde kom. De wijkagent gaat het doorgeven aan het team Verkeer.

  1. Sluiting

André dankt mevrouw Zeeman voor haar heldere toelichting en alle aanwezigen voor de inbreng.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *