Stichting Dorpsraad Noordbeemster

Datum                  :  Donderdag 17 maart 2016
Tijdstip                 :  20.00 – 22.00 uur
Plaats                   :  Noordbeemster  – Voormalige openbare Basisschool De Bonte Klaver

Bestuur                :  Leonard van der Helm (penningmeester),  Joep Stolp (bestuurslid),  Jos de Vries (bestuurslid), Ton Oudejans (secretaris), Carla Bleesing (bestuurslid),  Piet Korver (bestuurslid), André Kistemaker (dagvoorzitter),  Chantal Konijn (bestuurslid)
Notulist                :  Carla Bleesing

Aanwezige buurtbewoners: 19

Verslag Algemene Vergadering 17-03-2016

 1. Opening vergadering 20.00 uur

Voorzitter André: heet allen hartelijk welkom, speciaal mevrouw Van Beek, de wijkwethouder van Noordbeemster. De vergadering in november 2015 verviel door te weinig agendapunten. Hij refereert aan het afscheid van Boy Weide, helaas niet aanwezig. Joep Stolp is zijn opvolger en stelt zich voor. Joep wil zich vooral hard maken voor behoud van speelvoorzieningen rondom de Bonte Klaver.

 1. Notulen DR vergadering 10-09-2016

Geen opmerkingen.

 1. Financieel verslag en kascontrole

Kascontrole door Ida Bregman en Belinda Bakker en goedkeuring gegeven. Leonard licht uitgaven en inkomsten nog even toe. Vanuit de zaal zijn er geen vragen over het financieel overzicht. Dick Ruijter meldt zich als nieuw lid van de kascommissie en zal in 2017 samen met Belinda Bakker de kas controleren. Ida Bregman wordt bedankt voor haar inzet.

 1. Ontwikkeling Bonte Klaver

Er zijn nog geen concrete plannen te presenteren. In januari 2016 heeft de Dorpsraad (DR) een gesprek gevoerd met wethouder Dick Butter. Er zijn nog steeds gesprekken gaande met kunstenaars Maud de Leeuw en Rogier Oversteege en met projectontwikkelaar Piet van Toorenenburg. De grond met 8 parkeerplaatsen naast de Witte school is verkocht aan de nieuwe eigenaar met recht van overpad. Deze parkeerplaatsen zijn dus voor openbaar gebruik. Het schoolplein is niet bestemd voor parkeren. De heer Butter heeft in maart gesproken met Piet van Toorenenburg. De DR heeft het gevoel dat er veel tijd verloren gaat met wachten en hoopt op nieuws dit voorjaar.

Mevrouw Van Beek hoopt dit desgevraagd eveneens. Het verhaal is nogal complex. Eind volgende week is er weer een gesprek met wethouder Butter en partijen. Het plan om 5-6 betaalbare woningen met gemeenschapsruimte te ontwikkelen staat nog steeds. Gesprek met Tinq is nog gaande, wens is verplaatsing van het station naar elders langs de snelweg (mogelijk samen met Gulf ZOB). Als dit niet lukt, is de gemeente toch voornemens om de plannen met de Bonte Klaver door te zetten.

Evert Konijn vraagt of mevrouw Van Beek echt niet meer weet en slechts wensen uit.

DR Ton Oudejans: heeft gehoord: een nieuwe plek voor Tinq (een Gulf ZOB) tegenover de afslag Wheermolen langs N244.

Een buurtbewoner vraagt of er wel een volksraadpleging geweest over deze plannen? Het is vele malen op de agenda van de DR geweest en aldus besproken.

Peter Hiemstra: wil het dorp wel woningen? Ja, goed voor de leefbaarheid van de kern.

Alle procedures moeten nog in gang worden gezet. Er volgen presentaties van nieuwe plannen. DR gaat niet over de ontwikkeling van woningen (rol van de gemeente), maar maakt zich hard voor behoud van de ruimte voor de gemeenschap en de speelvoorzieningen.

Ton legt op verzoek van Ida Bregman uit wie Maud en Rogier zijn en wat hun ideeën zijn over het beheer van een gemeenschappelijke ruimte.

Irma vraagt naar de huidige staat van het Tinqhuisje. Het holt achteruit, graffiti, vervuiling etc. Het wordt gevaarlijker en armoediger. Het is al eens aangekaart bij de gemeente. Mevrouw Van Beek geeft het door aan de betreffende ambtenaar

 1. N243

Ton licht toe wat de provincie definitief gaat doen:

 • Er komen 7 rotondes
 • 2 geleiderails aan de niet fietspadkant (ondanks verzet door gemeente)
 • Middenweg wordt 20 cm smaller, aan iedere kant worden grasstenen aangebracht. Berm tussen fietspad en weg wordt gefundeerd (verharding met groene laag). De bomen in de middenberm blijven staan.
 • Parkeer- en uitvoegstroken houden dezelfde lengte, bij erven blijft het asfalt, ertussen in komt er een ander soort verharding
 • Een groot deel van de officiële P-aanduidingen gaan verdwijnen, de verharding blijft wel bestaan
 • Op de kruisingen Vrouwenweg en Mijzerweg komen midden-geleiders om over te steken

Ton verwijst naar de site van de Provincie waar alle informatie en tekeningen zijn te vinden.

In 2012 heeft de gemeente een motie aangenomen om de weg op snelheid af te waarderen naar 60 km te krijgen. In december 2015 heeft de gemeenteraad het College verzocht weer in contact te treden met de Provincie omtrent deze motie. De Provincie blijft bij haar standpunt dat de weg een gebiedsontsluitingsweg, dus 80 km, zal blijven. Het belangrijkste argument is het groot aantal verkeersbewegingen per werkdag van ca 12.000 tot 15.000. Dit zal maar marginaal afnemen na het gereedkomen van de N 23. Uitstel tot na het gereedkomen van de N23 waardoor de werkelijke verkeersstromen zichtbaar zijn, is gezien de enorme extra kosten niet mogelijk. Op 22 maart a.s. wordt e.e.a. in de raadsvergadering toegelicht en behandeld. Een GBOW mag eigenlijk geen landbouwvoertuigen en erftoegangen hebben.

De heer Blijlevens: a.s. dinsdag tijdens de Raadsvergadering licht de heer Blijlevens zijn flyer toe. Naast de informatie in de flyer gaat hij om een inrijverbod vragen. Provincie houdt zich niet aan de regels die gelden voor het bepalen van de GBOW. De heer Blijlevens is persoonlijk met aanwonenden waar hij de flyer heeft bezorgd in gesprek gegaan, om meningen te peilen. Als dit traject mislukt gaat hij via de formele weg (indienen zienswijze als plannen gepubliceerd worden, in uiterste geval eindigt dit bij de Raad van State).

 1. Breedband Beemster

Campagne is geëindigd. André verwijst naar de Nieuwsbrief waar iedereen zich op kan abonneren. Er zijn nu 3 opties open: 1. eigen beheer door Breedband Beemster, 2. overdragen aan provincie die in gesprek is met commerciële bekabelaars (95% kan worden aangesloten maar 5% in buitengebied blijft verstoken = te duur), 3 eigen netwerk met bijdrage provincie voor aansluiten van resterende 5%. Breedband Beemster blijft huidige koers voorlopig volgen. Halverwege 2016 valt het besluit over de voortgang.

Evert Konijn: kan de DR aan BB aangeven voorstander te zijn van het voortzetten van het huidige traject? De DR zal schriftelijk aan Breedband Beemster melden dat de aanwezigen, o.a. uit solidariteit, unaniem voorstander zijn voor het volgen van het huidige traject.

 1. Korte update N509

Ton licht toe. Verzoek van aanwonenden van 80 naar 60 km. Belijning is gewijzigd + borden 60 km. Er zijn zgn. wakkerschudders neergelegd. Aanwonenden hadden hier last van en dus heeft de Provincie ze weggehaald. Inmiddels is de snelheid gedurende een periode gemeten, er wordt gemiddeld 76 km/u gereden. Bij groot onderhoud in 2018 worden nadere maatregelen bezien en uitgevoerd.

Piet Korver: als de weg tussen Krommenie en de N244 binnenkort voor anderhalf jaar dicht gaat, krijgen we mogelijk last van verkeer vanuit Alkmaar/Heerhugowaard krijgen.

 1. Speeltoestellen en speelboom

DR heeft de gemeente gevraagd om voor de duur dat de ontwikkeling op zich laat wachten er iets wordt veranderd aan de huidige situatie. André heeft contact gehad van de heer Van Wijnen over de huidige situatie. Laatstgenoemde lijkt terughoudend over het behoud c.q. verdwijnen van de boom. De boom is onveilig wat heeft geleid tot het plaatsen van het hekwerk en daarmee is het speeltoestel ook onbereikbaar geworden.

Is de DR de aangewezen partij om te beslissen over de boom? Bijna alle aanwezigen zijn van mening dat de boom kan verdwijnen. Alleen de boom weghalen is niet voldoende, ook het speeltoestel verkeert in slechte staat van onderhoud. Belangrijkste is dat de speelvoorziening weer in goede staat van onderhoud wordt gebracht en blijft, ongeacht de toekomst van de boom. André brengt de boodschap over aan de heer Van Wijnen.

 1. Buurtpreventie via whats app groep

Buurtbewoner en initiatiefnemer Willem Netel licht het initiatief toe. Hij heeft de groep Noordbeemster ook aangemeld bij de landelijke site, waarop je kunt zien waar de Buurtpreventiegroepen zijn. In de omgeving zijn er ook diverse groepen opgericht. Er komen preventiebordjes op de uitvalswegen als de Noordbeemster wordt ingereden. Hoeveel en waar is nog niet bekend, dit wordt door de gemeente aangeboden. Er is contact met de groepen in Middenbeemster om te kijken waar de groepen elkaar kunnen versterken. Inmiddels heeft Willem 57 aanmeldingen in de hele Noordbeemster in de WA groep en vanavond kunnen bewoners zich ook aanmelden. Er wordt wekelijks op een willekeurig moment getest. Graag reageren met je adres (bijvoorbeeld Middenweg 8 als MW8) als reactie op de test. Willem deelt informatie over de buurtpreventiegroep met de wijkagent.

 1. Wat verder ter tafel komt

Ton: refereert aan de presentatie van WonenPlus in september 2015. Er zijn geen zorgvragers en geen vrijwilligers vanuit Noordbeemster gemeld bij WonenPlus;

Ton: politie uitnodigen (wijkagent Jose Koningstein) om een presentatie te geven over veiligheid/inbraakpreventie. Bestaat hier interesse voor? Meerderheid geeft aan hiervoor belangstelling te hebben. Ton gaat hem uitnodigen voor een volgende vergadering. Presentatie duurt ongeveer een uur, mogelijk op een aparte avond organiseren en niet combineren met een vergadering.

Dick Ruijter: complimenteert de buurt met de schone wegen op 1 januari. Dit heeft hij geconstateerd tijdens zijn dagelijkse fietstocht. De vuurwerkresten zijn goed opgeruimd.

Mevrouw Van Beek: ervaart goede betrokkenheid vanavond;

Jan Wals: ziet regelmatig grote bandensporen naast de weg. Dat wordt wat als de weg smaller wordt gemaakt.

Piet Korver: wordt mijn nummer zichtbaar als ik in de WhatApp groep zit? Ja.

 1. Sluiting vergadering

André sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor de komst en inbreng. De volgende vergadering wordt via e-mail bij een ieder aangekondigd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *